ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อน ระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 16 ต.ค. 2549
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน ระดับ 8ว (มท 0802.4/ว 1767) 16 ต.ค. 2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว 1754) 13 ต.ค. 2549
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว 1721) 13 ต.ค. 2549
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (มท 0808.2/ว 3596) 12 ต.ค. 2549
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว1701) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ต.ค. 2549
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว 1720) 12 ต.ค. 2549
การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ (มท 0803/ว 1718) 12 ต.ค. 2549
การตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 12 ต.ค. 2549
ยืนยันการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร 11 ต.ค. 2549
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2549 [แบบรายงานฯ] 11 ต.ค. 2549
การ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2549) (เฉพาะข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่รวมถึงข้าราชการของ องค์ 11 ต.ค. 2549
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการ ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว 11 ต.ค. 2549
แจ้งบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม 10 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2550 10 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2550 10 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2550 10 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2550 10 ต.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 29 ปีงบประมาณ 2550 10 ต.ค. 2549
ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในโครงการความร่วมมือ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2549 รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) 9 ต.ค. 2549
<< หน้าแรก...     811      812      813      814     (815)     816   
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org