เชิญประชุม [ 24 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 425 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการประเมินโบนัสฯ [ 22 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 587 
กำหนดการประชุม หน.สป.หรือบุคลากรสอบคัดเลือก ทต./อบต. [ 22 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 469 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 2 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 4 
ทต.ภูเขียว ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง [ 1 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 4 
ทต.ภูเขียว ภูเขียวคัพ ครั้งที่ 15 ฟุตบอล 11 คน [ 30 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 20 
ทต.ภูเขียว โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย [ 30 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 18 
อบต.ท่าหินโงม โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี [ 29 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 20 
อบต.ท่าหินโงม โครงการรณรงค์ป้องกัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย [ 29 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 5 
อบต.ท่าหินโงม โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 8 
อบต.ท่าหินโงม โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 10 
อบต.หนองแวง [ 29 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 7 
ทต.บ้านเป้า อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2558 ระหว่าง วันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 14 
อบต.หนองโพนงาม โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยูงลายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 26 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 19 
อบต.หนองโพนงาม โครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง [ 26 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 22 
ทต.ลาดใหญ่ การประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน [ 26 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 14 
ทต.ลาดใหญ่ การสำรวจข้อมูลโดยกรมป้องกันและบรรเาสาธารณภัยฯ [ 26 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 14 
ทต.ลาดใหญ่ การรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 26 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 12 
อบต.หนองโพนงาม โครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง [ 25 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 20 
อบต.หนองโพนงาม โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองโพนงาม หมู่ที่ 14 [ 25 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 25 
ทต.ลาดใหญ่ การฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานประกอบการฯ [ 25 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 14 
ทต.ลาดใหญ่ การตรวจประเมินมาตราฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 25 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 11 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของบุคลากรเทศบาล [ 25 มิ.ย. 2558 ]  อ่าน 14 
 
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท. งวดที่ 2/2558 (เงินเข้า 29 มิ.ย.58 ผู้โอนกรมอุตสาหกรรมฯ) [ 2 ก.ค. 2558 ] อ่าน 53 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2558 ] อ่าน 39 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “ธรรมาภิบาลยุคเปลี่ยนผ่านกับบทบาท ปปช. ในระดับท้องถิ่น ” [ 1 ก.ค. 2558 ] อ่าน 64 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 2 ก.ค. 2558 ] อ่าน 4 
ประกาศสอบราคา [ 24 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 46 
ประกาศสอบรารา [ 23 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 54 
 
 
 
 


ทต.ภูเขียว ภูเขียวคัพ ครั้งที่ 15 ฟุตบอล 11 คน [ 30 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 20 


ทต.ภูเขียว โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่า [ 30 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 18 


อบต.ท่าหินโงม โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนทรัพย์สินและแผ [ 29 มิ.ย. 2558 ] อ่าน 20 
 
 
 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 6 สน.คท. มท 0808.2/9497-9513 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.มถ. มท 0892.4/ว1364  [ 1 ก.ค. 2558 ]
แบบสำรวจโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1360  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญในรอบเดือนเมษายน 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2 ศส. มท 0806/ว34 [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 1] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 2]  [ 1 ก.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1331  [ 1 ก.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว29 [บัญชีรายชื่อ อปท.]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดของตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนที่แม่บท สน.คท. มท 0809.3/ว7 [เอกสารแนบ]  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1353  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
กำชับและเร่งรัดการรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว1352  [ 30 มิ.ย. 2558 ]
 
 
เฟอร์นิเจอร์หวาย
กลุ่มพัฒนาเฟอร์นิเจอร์
 

 


งานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 [ 18 มี.ค. 2558 ] อ่าน 250 
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 677 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18580 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

อุทยานแห่งชาติตาดโตน
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org