โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกาาตามแนวนโยบายการบริหารโด [ 26 พ.ย. 2558 ] อ่าน 62 
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐาน [ 26 พ.ย. 2558 ] อ่าน 35 
ตารางสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 30 พ.ย. 58 [ 26 พ.ย. 2558 ] อ่าน 161 
 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๒/๒๕๕๙ [ 27 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 7 
อบต.หนองโพนงาม โครงการอบรมอาชีพการทำเตาเศรษฐกิจ [ 27 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 10 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผูผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 27 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 6 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 27 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 12 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกาาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 26 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 62 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2559 [ 26 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 35 
อบต.หนองตูม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม [ 26 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 15 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ตารางสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 30 พ.ย. 58 [ 26 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 161 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ขอเลื่อนการจัด"เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ" [ 26 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 33 
ทต.หนองสังข์ - ประกาศประกวดราคาจ้าง โดยวิธีประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ราคากลางงานก่อสร้าง ๕,๐๙๙,๐๐๐.-บาท [ 25 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 12 
ทต.หนองสังข์ - ประกาศประกวดราคาจ้าง โดยวิธีประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) ราคากลางงานก่อสร้าง ๒,๙๕๖,๐๐๐.-บาท [ 25 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 15 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 25 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 33 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ" [ 25 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 42 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 25 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 242 
ทต.บ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-action) [ 24 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 15 
อบต.นาฝาย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ตรวจเยี่ยม อบต.นาฝาย และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้แก่ นายก สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานฯ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [ 24 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 18 
อบต.นาฝาย ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดรังษี บ้านนาฝาย หมู่ที่ 3 [ 24 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 29 
ทต.บ้านเป้า เรื่อง เปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 24 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 9 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ขอประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทฆมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 20 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 81 
ทต.บ้านเป้า เรื่อง การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ [ 20 พ.ย. 2558 ]  อ่าน 23 
 
 
ส่งแผนตรวจนิเทศและตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี และพัสดุขององค์กรปกครอง [ 24 พ.ย. 2558 ] อ่าน 305 
***ด่วนที่สุด***โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ฯ [ 23 พ.ย. 2558 ] อ่าน 199 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลประกอบการจัดทำโครงสร้างเงินประจำตำแหน่งระบบแท่น อปท. [ 23 พ.ย. 2558 ] อ่าน 325 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 27 พ.ย. 2558 ] อ่าน 12 
ประกาศสอบราคา [ 25 พ.ย. 2558 ] อ่าน 33 
ประกาศสอบราคา [ 19 พ.ย. 2558 ] อ่าน 64 
 
 
 
 


อบต.หนองโพนงาม โครงการอบรมอาชีพการทำเตาเศรษฐกิจ [ 27 พ.ย. 2558 ] อ่าน 10 


อบต.นาฝาย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายเจนเจตน์ เจ [ 24 พ.ย. 2558 ] อ่าน 18 


อบต.นาฝาย ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 23 [ 24 พ.ย. 2558 ] อ่าน 29 
 
 
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วม (โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2563  [ 27 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว2580  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2583  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ในระบบ Electronic Report (E-Report) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2582  [ 27 พ.ย. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน มอก.1494-2541 และเครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน มอก.2495-2541 สน.คท. มท 0808.2/ว2561  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2579  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลจำนวนโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.มถ. มท 0892.2/ว2572 [แบบสำรวจฯ]  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2576 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2577  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2568  [ 26 พ.ย. 2558 ]
 
 
กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม
กลุ่มระหัดวิดน้ำ
กลุ่มจักสาน
 

 


งานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 [ 18 มี.ค. 2558 ] อ่าน 467 
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 836 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18755 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

วัดบัวบานเย็น
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org