ด่วนที่สุด เงินโบนัส [ 23 เม.ย. 2557 ] อ่าน 190 
ด่วนที่สุด การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักง [ 23 เม.ย. 2557 ] อ่าน 56 
ด่วนที่สุด การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2557 ] อ่าน 470 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด เงินโบนัส [ 23 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 190 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 56 
ทต.ภูเขียว เทศบาลตำบลภุเขียว ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น [ 21 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 24 
ทต.ภูเขียว เทศบาลตำบลภูเขียว ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการจัดทำแผนชุมชน เทศบาลตำบลภูเขียว ประจำปี 2557 [ 21 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 18 
ทต.บ้านเป้า แก้ไขประกาศ สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหาร [ 21 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 27 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 [ 18 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 42 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหาร [ 18 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 27 
ทต.บ้านเป้า เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 18 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 18 
ทต.บ้านเป้า เอกสารหมายเลข 2 ,3 และ 4 แนบท้ายประกาศสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 18 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 16 
ทต.บ้านเป้า เอกสารหมายเลข 5 และ 6 แนบท้ายประกาศสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 18 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 15 
ทต.ภูเขียว ประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลภูเขียว [ 17 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 64 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศสอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2557 [ 10 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 33 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 470 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา ลงวันที่ 10 เม.ย.57 [ 10 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 76 
อบต.หนองแวง [ 9 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 28 
อบต.หนองแวง ประชาคมหมู่บ้าน 2557 [ 9 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 34 
อบต.หนองแวง โครงการแข่งขันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557 [ 9 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 26 
อบต.หนองแวง โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2557 [ 9 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 18 
อบต.หนองแวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ [ 9 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 40 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ กำหนดวัน เวลา ออกประเมินปริมาณงาน กรณีปรับขยายระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาล [ 9 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 211 
 
 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นฯ ปี ๒๕๕๗ [ 23 เม.ย. 2557 ] อ่าน 51 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งเพิ่มเติม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ" [ 22 เม.ย. 2557 ] อ่าน 75 
ขอข้อมูลการเบิกจ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ 21 เม.ย. 2557 ] อ่าน 124 
 
 
ประกาศสอบราคา ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 [ 18 เม.ย. 2557 ] อ่าน 42 
ประกาศสอบราคา ลงวันที่ 10 เม.ย.57 [ 10 เม.ย. 2557 ] อ่าน 76 
ประกาศสอบราคา ลงวันที่ 3 เมษายน 2557 [ 3 เม.ย. 2557 ] อ่าน 107 
 
 
 
 


ทต.ภูเขียว ประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลภูเขียว [ 17 เม.ย. 2557 ] อ่าน 64 


อบต.หนองแวง [ 9 เม.ย. 2557 ] อ่าน 28 


อบต.หนองแวง ประชาคมหมู่บ้าน 2557 [ 9 เม.ย. 2557 ] อ่าน 34 
 
 
 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2557 ]
ขอเชิญรับชมรายการ (ทันสถานการณ์บ้านเมือง) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว630  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10-12 สน.บถ. มท 0809.4/ว631  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว623  [ 23 เม.ย. 2557 ]
ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว933  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว610  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว609  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว608  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว607  [ 23 เม.ย. 2557 ]
 
 
ส้มโอบ้านแท่น
ส้มโอบ้านแท่น
บ้านหนองผักหลอด
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 

 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 213 
 


สถจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 221 
 


[ 31 ต.ค. 2556 ] อ่าน 184 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

ศพด.ท่าหินโงม
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org