กำหนอออกตรวจประเมินอบต.ขนาดกลาง [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 199 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้างของอปท. [ 16 ก.ย. 2557 ] อ่าน 587 
กรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3ปี(เฉพาะ อปท.ที่มีโรงรียนในสังกัด) [ 12 ก.ย. 2557 ] อ่าน 207 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 23 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 6 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ กำหนอออกตรวจประเมินอบต.ขนาดกลาง [ 22 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 199 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 18 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 44 
ทต.ภูเขียว ประชุมกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 18 ภูเขียวเกมส์ [ 17 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 64 
อบต.บ้านแท่น โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างชาย - หญิง [ 17 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 30 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ส่งมอบโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร [ 16 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 37 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้างของอปท. [ 16 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 587 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 15 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 52 
ทต.ภูเขียว ชมรมผู้สูงอายุไทเก๊กภูเขียวโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี [ 12 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 39 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ กรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3ปี(เฉพาะ อปท.ที่มีโรงรียนในสังกัด) [ 12 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 207 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายฯ [ 10 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 474 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 10 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 84 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานบริหารของเทศบาล [ 9 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 63 
ทต.บ้านเป้า ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 9 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 47 
ทต.ภูเขียว ประกาศโครงการขุด-ขนขยะและถมดินปรับพื้นที่บ่อขยะ [ 9 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 27 
ทต.ภูเขียว ประกาศสอบราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน [ 9 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 22 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ คำชี้แจง แนวทางการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 9 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 694 
ทต.บ้านเป้า ประกาศผลสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 9 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 60 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ต่อสัญญาพนักงานจ้าง [ 8 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 591 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 5 ก.ย. 2557 ]  อ่าน 92 
 
 
แจ้งโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 โครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) [ 23 ก.ย. 2557 ] อ่าน 20 
***ด่วนที่สุด*** เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 19 ก.ย. 2557 ] อ่าน 252 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยความพิการ) ปี ๒๕๕๗ เพิ่มเติม [ 19 ก.ย. 2557 ] อ่าน 195 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 23 ก.ย. 2557 ] อ่าน 6 
ประกาศสอบราคา [ 18 ก.ย. 2557 ] อ่าน 44 
ประกาศสอบราคา [ 15 ก.ย. 2557 ] อ่าน 52 
 
 
 
 


ทต.ภูเขียว ประชุมกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 18 ภูเข [ 17 ก.ย. 2557 ] อ่าน 64 


อบต.บ้านแท่น โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างชาย - [ 17 ก.ย. 2557 ] อ่าน 30 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว ส่งมอบโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร [ 16 ก.ย. 2557 ] อ่าน 37 
 
 
 
 
 
 
เร่งรัดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว90  [ 22 ก.ย. 2557 ]
การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1636  [ 22 ก.ย. 2557 ]
ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1635  [ 22 ก.ย. 2557 ]
การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1629  [ 22 ก.ย. 2557 ]
วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online กค. มท 0803/ว1630  [ 19 ก.ย. 2557 ]
ผลการตัดสินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1628  [ 19 ก.ย. 2557 ]
การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 สน.พส. มท 0810.5/ว1626  [ 19 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1622  [ 18 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1621  [ 18 ก.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว277  [ 18 ก.ย. 2557 ]
 
 
ตะกร้ายางพารา
พรมเช็ดเท้า
หมอนสมอค
 

 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 389 
 


สถจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 377 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18332 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org