ด่วนที่สุด แจ้งข้อมูลด้านการพยาบาล [ 24 ต.ค. 2557 ] อ่าน 114 
โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง,ก [ 24 ต.ค. 2557 ] อ่าน 171 
***ด่วนที่สุด***โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยว [ 21 ต.ค. 2557 ] อ่าน 520 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 24 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 13 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด แจ้งข้อมูลด้านการพยาบาล [ 24 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 114 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง,การบันทึกข้อมูลซื้อ/จ้างในระบบ e-GP และหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 24 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 171 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 21 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 43 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ***ด่วนที่สุด***โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 [ 21 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 520 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 [ 21 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 24 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 20 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 54 
ทต.บ้านเป้า รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล [ 20 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 54 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 20 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 42 
ทต.ภูเขียว สอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน [ 20 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 17 
ทต.ภูเขียว สอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน [ 17 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 25 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด สำรวจเงินเดือน [ 17 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 560 
อบต.ศรีสำราญ ต้อนรับคณะผู้แทนพระองค์ [ 16 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 42 
อบต.ศรีสำราญ การประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 40 
อบต.ศรีสำราญ โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม [ 16 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 17 
อบต.ศรีสำราญ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 16 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 16 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ สถ.ศพด.๓ [ 16 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 27 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 16 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 32 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 16 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 69 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด ให้ตรวจสอบการจัดทำบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.ปี2557 [ 15 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 565 
 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2557 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (โอน 22 ต.ค.57 โดย สถ.จ.ชัยภูมิ) [ 24 ต.ค. 2557 ] อ่าน 23 
แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 22 ต.ค. 2557 ] อ่าน 232 
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข [ 22 ต.ค. 2557 ] อ่าน 81 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 24 ต.ค. 2557 ] อ่าน 13 
ประกาศสอบราคา [ 21 ต.ค. 2557 ] อ่าน 43 
ประกาศสอบราคา [ 20 ต.ค. 2557 ] อ่าน 54 
 
 
 
 


อบต.ศรีสำราญ ต้อนรับคณะผู้แทนพระองค์ [ 16 ต.ค. 2557 ] อ่าน 42 


อบต.ศรีสำราญ การประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 ต.ค. 2557 ] อ่าน 40 


อบต.ศรีสำราญ โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม [ 16 ต.ค. 2557 ] อ่าน 17 
 
 
 
 
 
 
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1905  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
 
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
ตะกร้ายางพารา
พรมเช็ดเท้า
 

 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 415 
 


สถจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 402 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18362 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org