ออกตรวจปริมาณงาน(รองปลัด) [ 29 เม.ย. 2558 ] อ่าน 318 
ด่วนมาก โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ2558 [ 27 เม.ย. 2558 ] อ่าน 318 
ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัดอปท. [ 24 เม.ย. 2558 ] อ่าน 305 
 
ทต.ภูเขียว เลื่อนระยะเวลาสอบราคาจ้างผู้ประกอบอาหารกลางวัน [ 1 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 11 
ทต.ภูเขียว โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ภูเขียวคัพ ครั้งที่ 15 เทศบาลตำบลภูเขียว [ 30 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 102 
ทต.ลาดใหญ่ งานประเพณีบุญเดือน 6 ประจำปี 2558 [ 30 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 20 
ทต.ลาดใหญ่ วันเทศบาล ประจำปี 2558 [ 30 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 20 
ทต.ลาดใหญ่ พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกำนันดำ [ 30 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 17 
ทต.ภูเขียว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเทศบาลตำบลภูเขียว [ 29 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 11 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 29 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 37 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ออกตรวจปริมาณงาน(รองปลัด) [ 29 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 318 
ทต.บ้านเป้า โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี ประจำปี 2558 [ 28 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 31 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 28 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 38 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนมาก โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ2558 [ 27 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 318 
อบต.หนองแวง แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน [ 27 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 14 
ทต.บ้านเป้า กิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน พ.ศ. 2558 [ 24 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 36 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัดอปท. [ 24 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 305 
ทต.ภูเขียว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูเขียว [ 23 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 21 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 22 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 45 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว งานศาลหลักเมืองบ้านเพชรและวันสงกรานต์ [ 21 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 39 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ [ 21 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 20 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ 21 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 28 
ทต.บ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 17 เม.ย. 2558 ]  อ่าน 39 
 
 
**ด่วนที่สุด**เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ.2558 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี [ 1 พ.ค. 2558 ] อ่าน 11 
การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ค. 2558 ] อ่าน 40 
การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 30 เม.ย. 2558 ] อ่าน 55 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 29 เม.ย. 2558 ] อ่าน 37 
ประกาศสอบราคา [ 28 เม.ย. 2558 ] อ่าน 38 
ประกาศสอบราคา [ 22 เม.ย. 2558 ] อ่าน 45 
 
 
 
 


ทต.ลาดใหญ่ งานประเพณีบุญเดือน 6 ประจำปี 2558 [ 30 เม.ย. 2558 ] อ่าน 20 


ทต.ลาดใหญ่ วันเทศบาล ประจำปี 2558 [ 30 เม.ย. 2558 ] อ่าน 20 


ทต.ลาดใหญ่ พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกำนันดำ [ 30 เม.ย. 2558 ] อ่าน 17 
 
 
 
 
 
 
โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.2/ว857  [ 1 พ.ค. 2558 ]
แจ้งผลการตัดสินการประกวดแผนการสอน เรื่อง (ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ) ด้วยสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว891  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.2/ว892  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (Child development center information system : ccis) สน.กศ. มท 0893.4/ว888  [ 1 พ.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว889  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/6703-6771 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 พ.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว886  [ 30 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 (เดือนพฤษภาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว878 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2558 ]
ขอแก้ไขข้อความในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว877  [ 30 เม.ย. 2558 ]
 
 
เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์
หมวกจักรสาน
สวย ดี ทน ประโยชน์คุ้มค่า
กลุ่มแม่บ้านจักรสาน
 

 


งานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 [ 18 มี.ค. 2558 ] อ่าน 157 
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 623 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18529 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org