***ด่วนที่สุด***โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยว [ 21 ต.ค. 2557 ] อ่าน 392 
ด่วนที่สุด สำรวจเงินเดือน [ 17 ต.ค. 2557 ] อ่าน 530 
ด่วนที่สุด ให้ตรวจสอบการจัดทำบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.ปี2557 [ 15 ต.ค. 2557 ] อ่าน 545 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 21 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 21 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ***ด่วนที่สุด***โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 [ 21 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 392 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 [ 21 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 19 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 20 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 41 
ทต.บ้านเป้า รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล [ 20 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 41 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 20 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 31 
ทต.ภูเขียว สอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน [ 20 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 13 
ทต.ภูเขียว สอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน [ 17 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 20 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด สำรวจเงินเดือน [ 17 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 530 
อบต.ศรีสำราญ ต้อนรับคณะผู้แทนพระองค์ [ 16 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 36 
อบต.ศรีสำราญ การประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 38 
อบต.ศรีสำราญ โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม [ 16 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 17 
อบต.ศรีสำราญ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 16 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 16 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ สถ.ศพด.๓ [ 16 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 21 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 16 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 25 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 16 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 63 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด ให้ตรวจสอบการจัดทำบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.ปี2557 [ 15 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 545 
อบต.ท่าหินโงม [ 14 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 39 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด ตรวจโบนัส 56 [ 14 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 944 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด ประชุมปรับแผน 15 - 16 ต.ค.2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]  อ่าน 306 
 
 
แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 22 ต.ค. 2557 ] อ่าน 117 
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข [ 22 ต.ค. 2557 ] อ่าน 29 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2558 [ 21 ต.ค. 2557 ] อ่าน 182 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 21 ต.ค. 2557 ] อ่าน 21 
ประกาศสอบราคา [ 20 ต.ค. 2557 ] อ่าน 41 
ประกาศสอบราคา [ 20 ต.ค. 2557 ] อ่าน 31 
 
 
 
 


อบต.ศรีสำราญ ต้อนรับคณะผู้แทนพระองค์ [ 16 ต.ค. 2557 ] อ่าน 36 


อบต.ศรีสำราญ การประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 ต.ค. 2557 ] อ่าน 38 


อบต.ศรีสำราญ โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม [ 16 ต.ค. 2557 ] อ่าน 17 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1901  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1897  [ 21 ต.ค. 2557 ]
แนวทางการเทีบบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว100  [ 21 ต.ค. 2557 ]
 
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
ตะกร้ายางพารา
พรมเช็ดเท้า
 

 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 414 
 


สถจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 401 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18359 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org