ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแห [ 27 ส.ค. 2558 ] อ่าน 58 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่ [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 319 
การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป [ 18 ส.ค. 2558 ] อ่าน 146 
 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหาร [ 27 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 9 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 27 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 7 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อบต.บ้านตาล,อบต.บ้านขาม และ อบต.โสกปลาดุก) [ 27 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 58 
ทต.ภูเขียว เทศบาลตำบลภูเขียว ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลภูเขียว [ 27 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 10 
ทต.ภูเขียว เทศบาลตำบลภูเขียว ขอประชาสัมพันธ์โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชน คืนถนนให้สังคม [ 26 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 14 
ทต.ภูเขียว ประกาศสอบราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน [ 26 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 12 
อบต.หนองไผ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมฯ) [ 26 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 16 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2558 [ 26 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 16 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 26 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 13 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ตรวจงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 26 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 16 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ตรวจงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร [ 26 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 11 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว โครงการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอันตราย [ 26 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 11 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 26 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 12 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว งานแห่เทียนพรรษา 2558 [ 26 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 13 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาสอบราคา [ 25 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 26 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 24 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 30 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ทต.แก้งคร้อ และ ทต.คอนสาร) [ 20 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 319 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการปรับเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานและปรับปรุงห้องน้ำในอาคารและข้างอาคารรวมจำนวน 8 ห้อง [ 20 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 11 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานและปรับปรุงห้องน้ำในอาคารและข้างอาคารรวมจำนวน 8 ห้อง [ 20 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 13 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 19 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 43 
 
 
***ด่วนที่สุด*** ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก [ 27 ส.ค. 2558 ] อ่าน 51 
แจ้งการโอนเงิน อฉ.รายการตกเบิกเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ ตั้งแต่1ม.ค.56-30 ก.ย.57(โอน26 ส.ค.57) [ 26 ส.ค. 2558 ] อ่าน 198 
แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กับ อปท. (โอน 20 ส.ค.58 โดย สถ.จ.ชัยภูมิ) [ 24 ส.ค. 2558 ] อ่าน 186 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 27 ส.ค. 2558 ] อ่าน 7 
ประกาสอบราคา [ 25 ส.ค. 2558 ] อ่าน 26 
ประกาศสอบราคา [ 24 ส.ค. 2558 ] อ่าน 30 
 
 
 
 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 [ 26 ส.ค. 2558 ] อ่าน 16 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีว [ 26 ส.ค. 2558 ] อ่าน 13 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว ตรวจงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 26 ส.ค. 2558 ] อ่าน 16 
 
 
 
 
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว36  [ 26 ส.ค. 2558 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ถึงสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1778  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1776 [รายชื่อ]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว29  [ 25 ส.ค. 2558 ]
สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1773 [แบบรายงาน]  [ 25 ส.ค. 2558 ]
 
 
สตอเบอรี่
ยางพารา
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 

 


งานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 [ 18 มี.ค. 2558 ] อ่าน 337 
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 749 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18657 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

วัดทุ่งลุยลาย
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org