ด่วนที่สุด ประชุมซักซ้อมการปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี (2558-2560) [ 29 ม.ค. 2559 ] อ่าน 411 
การจ่ายใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 51 และ 52 [ 27 ม.ค. 2559 ] อ่าน 485 
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ [ 26 ม.ค. 2559 ] อ่าน 493 
 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว [ 6 ก.พ. 2559 ]  อ่าน 5 
อบต.นาฝาย พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาว [ 4 ก.พ. 2559 ]  อ่าน 16 
อบต.นาฝาย โครงการบูรณาการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559 [ 4 ก.พ. 2559 ]  อ่าน 11 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 4 ก.พ. 2559 ]  อ่าน 24 
อบต.บ้านยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 3 ก.พ. 2559 ]  อ่าน 12 
อบต.บ้านยาง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 3 ก.พ. 2559 ]  อ่าน 13 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 1 ก.พ. 2559 ]  อ่าน 44 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด ประชุมซักซ้อมการปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี (2558-2560) [ 29 ม.ค. 2559 ]  อ่าน 411 
อบต.นาฝาย ร่วมขบวนงานเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดประจำปี 2559 [ 29 ม.ค. 2559 ]  อ่าน 24 
อบต.นาเสียว งานประจำปีงานเจ้าพ่อพญาแล 12 มกราคม 2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]  อ่าน 35 
อบต.นาเสียว งานวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ประจำปี2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]  อ่าน 23 
อบต.นาเสียว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง [ 27 ม.ค. 2559 ]  อ่าน 27 
อบต.บ้านยาง โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร [ 27 ม.ค. 2559 ]  อ่าน 22 
อบต.บ้านยาง การแข่งขันกีฬาท้อถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 [ 27 ม.ค. 2559 ]  อ่าน 17 
อบต.นาฝาย โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืชใช้น้ำน้อยเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]  อ่าน 31 
อบต.นาฝาย โครงการ อบต.นาฝาย เยี่ยมยามถามข่าว และ โครงการ อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 [ 27 ม.ค. 2559 ]  อ่าน 32 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ การจ่ายใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 51 และ 52 [ 27 ม.ค. 2559 ]  อ่าน 485 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านสารจอดใหม่ [ 26 ม.ค. 2559 ]  อ่าน 46 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง [ 26 ม.ค. 2559 ]  อ่าน 35 
ทต.คอนสาร ประกาศการยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 26 ม.ค. 2559 ]  อ่าน 4 
 
 
แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสดาฯสยามบรมราชกุมารี [ 5 ก.พ. 2559 ] อ่าน 56 
การสำรวจเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ปี พ.ศ.2559 [ 3 ก.พ. 2559 ] อ่าน 104 
เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 [ 2 ก.พ. 2559 ] อ่าน 158 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 4 ก.พ. 2559 ] อ่าน 24 
ประกาศสอบราคา [ 1 ก.พ. 2559 ] อ่าน 44 
ประกาศสอบราคา [ 26 ม.ค. 2559 ] อ่าน 63 
 
 
 
 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว [ 6 ก.พ. 2559 ] อ่าน 5 


อบต.นาฝาย พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ได้รับคว [ 4 ก.พ. 2559 ] อ่าน 16 


อบต.นาฝาย โครงการบูรณาการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันแ [ 4 ก.พ. 2559 ] อ่าน 11 
 
 
 
 
 
 
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว 268  [ 4 ก.พ. 2559 ]
แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ (มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ) และแบบรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว266  [ 4 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว258  [ 4 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว262 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว261 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว251  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานทางวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง สน.กศ. มท 0893.2/ว252  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว253  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ สน.สส. มท 0891.3/ว256 [แบบรายงาาน] [คู่มือการออกแบบ] [ตัวอย่างที่ดี ป.3]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) สน.คท. มท 0808.2/1412-1487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
 
 
กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม
กลุ่มระหัดวิดน้ำ
 

 


งานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 [ 18 มี.ค. 2558 ] อ่าน 598 
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 935 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18850 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

สำนักงาน ทต.คอนสาร
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org