ด่วนที่สุด ชะลอการคัดเลือกเทศบาล 29 ส.ค.57 [ 28 ส.ค. 2557 ] อ่าน 234 
ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของอปท. [ 27 ส.ค. 2557 ] อ่าน 305 
คัดเลือกเทศบาล 29 ส.ค.57 [ 25 ส.ค. 2557 ] อ่าน 243 
 
ทต.บ้านเป้า ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง เลื่อนการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารของเทศบาล [ 29 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 9 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลบ้านเป้า [ 29 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 16 
อบต.หนองโดน - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 29 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 2 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด ชะลอการคัดเลือกเทศบาล 29 ส.ค.57 [ 28 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 234 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 28 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 22 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว พลโทสถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร [ 27 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 14 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของอปท. [ 27 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 305 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 26 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 26 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 26 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 23 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ คัดเลือกเทศบาล 29 ส.ค.57 [ 25 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 243 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 75 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว วันแม่แห่งชาติ 2557 [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 34 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว โครงการสานสายใยสู่ครอบครัว 2557 [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 19 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดือน สิงหาคม 2557 [ 22 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 21 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 [ 20 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 28 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ งานบุคลากร(แผนอัตรากำลัง3ปี) [ 18 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 536 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ เรื่องแก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานของเทศบาล [ 18 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 45 
อบต.บ้านแท่น โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 18 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 26 
อบต.บ้านแท่น ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส [ 18 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 27 
อบต.บ้านแท่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [ 18 ส.ค. 2557 ]  อ่าน 28 
 
 
แจ้งการโอนเงินสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (โอน 29 ส.ค.57) โดย สถ.จ.ชัยภูมิ [ 29 ส.ค. 2557 ] อ่าน 10 
แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กับ อปท. (โอน 29 ส.ค.57 โดย สถ.จ.ชัยภูมิ) [ 29 ส.ค. 2557 ] อ่าน 9 
ด่วนที่สุด การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 29 ส.ค. 2557 ] อ่าน 40 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 28 ส.ค. 2557 ] อ่าน 22 
ประกาศสอบราคา [ 26 ส.ค. 2557 ] อ่าน 26 
ประกาศสอบราคา [ 26 ส.ค. 2557 ] อ่าน 23 
 
 
 
 


อบต.หนองโดน - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 29 ส.ค. 2557 ] อ่าน 2 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว พลโทสถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่า [ 27 ส.ค. 2557 ] อ่าน 14 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว วันแม่แห่งชาติ 2557 [ 22 ส.ค. 2557 ] อ่าน 34 
 
 
 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 28 ส.ค. 2557 ]
เลื่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว49  [ 28 ส.ค. 2557 ]
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2500  [ 28 ส.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1431 [รายละเอียด]  [ 28 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
 
 
---อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล---
---อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล---
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 

 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 352 
 


สถจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 345 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18307 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

หลวงปู่ต้อน
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org