ด่วนที่สุด รายชื่อ อบต. ที่ขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 24 มี.ค. 2558 ] อ่าน 378 
ด่วนมาก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการบริหารงานบุคคลของ อปท. ที่มีกา [ 18 มี.ค. 2558 ] อ่าน 482 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาที่ทำการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประ [ 17 มี.ค. 2558 ] อ่าน 126 
 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการ"นุุ่งซิ่งไม่นุ่งสั้น ทุกวันพระ"เทศบาลตำบลลาดใหญ่ [ 27 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 6 
ทต.ภูเขียว โครงการแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 8 
ทต.ภูเขียว โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน และผู้ปกครองและมอบวุฒิบัตรแก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปี2557จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลภูเขียว [ 27 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 8 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว วัน อปพร. ประจำปี 2558 [ 26 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 10 
ทต.ลาดใหญ่ การประชาคมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติด [ 26 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 9 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 25 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 16 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 25 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 10 
ทต.ลาดใหญ่ การประชุมประชาคมแผนพัฒนา [ 25 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 6 
ทต.ลาดใหญ่ การประชุมเตรียมงานทอดกฐินสามัคคี วัดบ้านลาดน้อย [ 25 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 6 
ทต.ภูเขียว ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง 7 โครงการ [ 24 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 14 
อบต.หนองโพนงาม กองบัญชาการกองทัพไทยมอบผลงานเป็นของขวัญให้ประชาชนในวันสงกรานต์ จำนวน ๑๙ โครงการในพื้นที่ตำบลหนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๕ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ [ 24 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 20 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ [ 24 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 19 
ทต.ลาดใหญ่ การป้องกันภัยแล้ง(กักเก็บน้ำดิบผลิตน้ำประปา) [ 24 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 7 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด รายชื่อ อบต. ที่ขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 24 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 378 
ทต.ภูเขียว ประกาศสอบราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน [ 23 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 15 
ทต.ลาดใหญ่ การจัดกิจกรรมเนื่องใน”วัน อปพร.”ประจำปี 2558 [ 23 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 22 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการเสริมสร้างความรู้รักษาสามัคคีบุคลากรเทศบาลตำบลลาดใหญ่ [ 23 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 8 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 20 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 39 
ทต.ลาดใหญ่ การประชุมเตรียมงานสงกรานต์ประจำปี2558 [ 20 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 42 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 20 มี.ค. 2558 ]  อ่าน 33 
 
 
ขอบคุณในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามรายไตรมาส [ 27 มี.ค. 2558 ] อ่าน 44 
การขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินสวัสดิการและเงินเดือนครู ผดด. (ชดเชยที่ได้รับผลกระทบปรับอัตราเงินเดือนบรรจุใหม่) [ 26 มี.ค. 2558 ] อ่าน 183 
***ด่วนที่สุด**กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมปรับแผน3ปีเทศบาล1/2558 [ 24 มี.ค. 2558 ] อ่าน 199 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 25 มี.ค. 2558 ] อ่าน 16 
[ 24 มี.ค. 2558 ] อ่าน 19 
ประกาศสอบราคา [ 20 มี.ค. 2558 ] อ่าน 39 
 
 
 
 


ทต.ลาดใหญ่ โครงการ"นุุ่งซิ่งไม่นุ่งสั้น ทุกวั [ 27 มี.ค. 2558 ] อ่าน 6 


ทต.ภูเขียว โครงการแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ] อ่าน 8 


ทต.ภูเขียว โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน และผู้ปกครองแ [ 27 มี.ค. 2558 ] อ่าน 8 
 
 
 
 
 
 
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว645  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5165-5240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 5 สพบ. มท 0807.4/ว605  [ 26 มี.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งทายาทเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจากผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว618  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2555 สน.สส. มท 0891.3/ว619  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 สน.สส. มท 0891.3/ว631  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว632  [ 25 มี.ค. 2558 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 25 มี.ค. 2558 ]
 
 
เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์
หมวกจักรสาน
สวย ดี ทน ประโยชน์คุ้มค่า
กลุ่มแม่บ้านจักรสาน
 

 


งานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 [ 18 มี.ค. 2558 ] อ่าน 70 
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 589 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18494 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org