สำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของอปท. [ 21 พ.ย. 2557 ] อ่าน 241 
รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้มาติดต่อขอรับแผนอัตรากำลังปี 2558 - 2560 [ 20 พ.ย. 2557 ] อ่าน 264 
ออกตรวจประเมินฯอปท.ประจำปี56 [ 17 พ.ย. 2557 ] อ่าน 608 
 
ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้ร่วมตรวจหาสารเสพติด ตามนโยบายผู้บริหาร [ 24 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 15 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ [ 21 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 14 
ทต.บ้านเป้า [ 21 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 40 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 16 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 21 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 14 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ สำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของอปท. [ 21 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 241 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้มาติดต่อขอรับแผนอัตรากำลังปี 2558 - 2560 [ 20 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 264 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ [ 19 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 64 
อบต.บ้านยาง โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและตรวจเยี่ยมศูณย์อัยการคุ้มคริงสิทธิ์ฯ ประจำ อบต.บ้านยาง [ 18 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 25 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ออกตรวจประเมินฯอปท.ประจำปี56 [ 17 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 608 
อบต.บ้านแท่น โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข [ 17 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 34 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ คณะกรรมการฯตรวจโบนัส [ 14 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 546 
ทต.บ้านเป้า ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร [ 13 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 49 
ทต.บ้านเป้า ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางมาเยี่ยมเป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ [ 13 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 69 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด สำรวจรายชื่อผู้เสนอขอเครื่องราชฯปี 2557 ที่ขาดคุณสมบัติฯ [ 12 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 493 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ [ 12 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 78 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ [ 12 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 59 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 12 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 74 
ทต.ภูเขียว โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายกับศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ ประจำเทศบาลตำบลภูเขียว [ 11 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 38 
อบต.บ้านยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 10 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 40 
 
 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 21 พ.ย. 2557 ] อ่าน 43 
ด่วนที่สุด การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2558 [ 21 พ.ย. 2557 ] อ่าน 25 
*ด่วนที่สุด* การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 20 พ.ย. 2557 ] อ่าน 109 
 
 
[ 19 พ.ย. 2557 ] อ่าน 64 
[ 12 พ.ย. 2557 ] อ่าน 78 
[ 12 พ.ย. 2557 ] อ่าน 59 
 
 
 
 


ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้ร่วมตรวจหาสารเสพต [ 24 พ.ย. 2557 ] อ่าน 15 


ทต.บ้านเป้า [ 21 พ.ย. 2557 ] อ่าน 40 


อบต.บ้านยาง โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและตรวจเยี [ 18 พ.ย. 2557 ] อ่าน 25 
 
 
 
 
 
 
การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 21 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2142 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว2141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2140 [รายชื่อ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ (ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน) สน.กศ. มท 0893.2/ว2139  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 20 พ.ย. 2557 ]
รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง สน.กศ. มท 0893.2/ว2133  [ 20 พ.ย. 2557 ]
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น (23rd World Scout Jamboree, 2015 Japan) ด่วน สน.กศ. มท 0893.2/ว2132  [ 20 พ.ย. 2557 ]
 
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
ตะกร้ายางพารา
พรมเช็ดเท้า
 

 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 444 
 


สถจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 423 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18386 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org