สอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งผู้บริหาร [ 25 พ.ย. 2557 ] อ่าน 181 
สำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของอปท. [ 21 พ.ย. 2557 ] อ่าน 360 
รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้มาติดต่อขอรับแผนอัตรากำลังปี 2558 - 2560 [ 20 พ.ย. 2557 ] อ่าน 335 
 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง รับสมัครเอกชนรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 25 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 8 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 25 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 10 
อบต.ท่าหินโงม งานมหกรรมปั่นพิชิตมอหินขาว [ 25 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 13 
อบต.ท่าหินโงม มหกรรมเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฎิรูป [ 25 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 7 
อบต.ท่าหินโงม ประกวดนางนพมาศ [ 25 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 10 
อบต.ท่าหินโงม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี งบประมาณ 2558 [ 25 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 6 
อบต.ท่าหินโงม โครงการคลองสวย น้ำใส่ คนไทยมีสุข [ 25 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 7 
อบต.ท่าหินโงม โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจปีงบประมาณ 2558 [ 25 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 7 
อบต.หนองโดน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน และรางระบายน้ำ ภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองโดน [ 25 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 7 
อบต.ท่าหินโงม ประสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ 25 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 11 
ทต.บ้านเป้า อัยการจังหวัดภูเขียวได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯประจำเทศบาลตำบลบ้านเป้า [ 25 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 34 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ สอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งผู้บริหาร [ 25 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 181 
อบต.บ้านยาง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม [ 24 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 13 
อบต.บ้านยาง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 24 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 14 
ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้ร่วมตรวจหาสารเสพติด ตามนโยบายผู้บริหาร [ 24 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 35 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ [ 21 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 21 
ทต.บ้านเป้า กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของเทศบาลตำบลบ้านเป้า [ 21 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 52 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 20 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 21 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 17 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ สำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของอปท. [ 21 พ.ย. 2557 ]  อ่าน 360 
 
 
**ด่วนที่สุด**การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้กับ อปท. [ 25 พ.ย. 2557 ] อ่าน 97 
**ด่วนที่สุด** การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 25 พ.ย. 2557 ] อ่าน 25 
แจ้งการจัดสรรงบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 24 พ.ย. 2557 ] อ่าน 205 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 25 พ.ย. 2557 ] อ่าน 10 
[ 19 พ.ย. 2557 ] อ่าน 72 
[ 12 พ.ย. 2557 ] อ่าน 83 
 
 
 
 


อบต.ท่าหินโงม งานมหกรรมปั่นพิชิตมอหินขาว [ 25 พ.ย. 2557 ] อ่าน 13 


อบต.ท่าหินโงม มหกรรมเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฎิรูป [ 25 พ.ย. 2557 ] อ่าน 7 


อบต.ท่าหินโงม ประกวดนางนพมาศ [ 25 พ.ย. 2557 ] อ่าน 10 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2145 [รายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2137  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว4122  [ 24 พ.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 21 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2142 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว2141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2140 [รายชื่อ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ (ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน) สน.กศ. มท 0893.2/ว2139  [ 21 พ.ย. 2557 ]
 
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
ตะกร้ายางพารา
พรมเช็ดเท้า
 

 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 444 
 


สถจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 425 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18386 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org