ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 16 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 211 
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม [ 8 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 425 
ด่วนที่สุด อปท.ที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจค่าครองชีพเพิ่มฯ [ 8 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 529 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 18 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 13 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน [ 18 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 12 
อบต.บ้านยาง การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบ้านยาง [ 18 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 4 
อบต.บ้านยาง ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย" [ 18 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 13 
อบต.บ้านยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 17 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 26 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 16 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 211 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 16 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 52 
ทต.ภูเขียว ภูเขียวเกมส์ ครั้งที่ 18 [ 12 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 73 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 12 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 37 
อบต.บ้านยาง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 12 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 39 
ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้าได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 (ภูเขียวเกมส์) [ 11 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 93 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 9 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 44 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม [ 8 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 425 
ทต.บ้านเป้า ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก [ 8 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 69 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด อปท.ที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจค่าครองชีพเพิ่มฯ [ 8 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 529 
ทต.บ้านเป้า กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 8 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 71 
อบต.บ้านยาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ร่วม กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช 2557 [ 8 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 52 
ทต.บ้านเป้า ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร [ 4 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 60 
อบต.ท่าหินโงม กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม [ 4 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 85 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ร่วมวางพานพุ่ม วันพ่อแห่งชาติ [ 4 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน 55 
 
 
เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประำจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 17 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 114 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ 11-2557 [ 2 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 1010 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (ครั้งที่ 11-2557) [ 1 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 454 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 18 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 13 
ประกาศสอบราคา [ 16 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 52 
ประกาศสอบราคา [ 12 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 37 
 
 
 
 


ทต.ภูเขียว ภูเขียวเกมส์ ครั้งที่ 18 [ 12 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 73 


อบต.บ้านยาง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 12 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 39 


ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้าได้เข้าร่วมการแข่งขันก [ 11 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 93 
 
 
 
 
 
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2332  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว2323  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว2322  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
เชิญรับชมสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว41  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว2310 [เอกสารแนบ]  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2240  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดิอน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
 
 
ตะกร้ายางพารา
พรมเช็ดเท้า
หมอนสมอค
 

 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 472 
 


สถจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 439 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18406 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org