ด่วนที่สุด รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ [ 23 ม.ค. 2558 ] อ่าน 320 
แผนออกตรวจประเมินปลัด(กรณีพิเศษ) [ 22 ม.ค. 2558 ] อ่าน 212 
กรอกข้อมูลกำลังคนภาครัฐ [ 16 ม.ค. 2558 ] อ่าน 417 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 26 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 7 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาสสอบราคา [ 23 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 38 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ [ 23 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 320 
ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้จัดโครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2558 [ 22 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 44 
อบต.บ้านยาง โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน [ 22 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 30 
ทต.ภูเขียว โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนและครอบครัว [ 22 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 36 
ทต.ภูเขียว มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีได้มอบเสื้อกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอำเภอภูเขียว [ 22 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 25 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ แผนออกตรวจประเมินปลัด(กรณีพิเศษ) [ 22 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 212 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 22 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 42 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 22 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 28 
อบต.บ้านยาง โครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2558 [ 20 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 49 
อบต.บ้านแท่น งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 57 [ 20 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 33 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 20 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 39 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.2557-2558 [ 19 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 55 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Cuvert Multiple Box) คลองอิสานเขียว หมู่ที่ 1 [ 19 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 27 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Cuvert Multiple Box) คลองอิสานเขียว หมู่ที่ 1 [ 19 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 27 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 16 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 55 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ กรอกข้อมูลกำลังคนภาครัฐ [ 16 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 417 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 16 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 48 
อบต.ท่าหินโงม งานวันเด็กแห่งชาติ [ 15 ม.ค. 2558 ]  อ่าน 56 
 
 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลปรับอัตราเงินเดือนครู/บุคลากรทางการศึกษา อปท.ตำแหน่ง ครูผดด./ครูผช./ครู [ 26 ม.ค. 2558 ] อ่าน 209 
ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ (เว้น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ หนองบัวแดง บ้านแท่น คอนสวรรค์ เนินสง่า และ ซับใหญ่) [ 22 ม.ค. 2558 ] อ่าน 256 
ด่วนที่สุด การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว [ 20 ม.ค. 2558 ] อ่าน 212 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 26 ม.ค. 2558 ] อ่าน 7 
ประกาสสอบราคา [ 23 ม.ค. 2558 ] อ่าน 38 
ประกาศสอบราคา [ 22 ม.ค. 2558 ] อ่าน 42 
 
 
 
 


ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้จัดโครงการต้านภัยห [ 22 ม.ค. 2558 ] อ่าน 44 


อบต.บ้านยาง โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน [ 22 ม.ค. 2558 ] อ่าน 30 


ทต.ภูเขียว โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนและครอบครั [ 22 ม.ค. 2558 ] อ่าน 36 
 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.2/ว1  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การขยายระยะเวลาการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สน.บถ. มท 0809.9/ว37  [ 23 ม.ค. 2558 ]
หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว2  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว145  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว144  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประรเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.3/ว479  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว137  [ 22 ม.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 4/1 - 8/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว140 [รายชื่อ]  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว135  [ 22 ม.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ม.ค. 2558 ]
 
 
กระเป๋าสารพลาสติก (เดคูพาจ )
กลุ่มสตรี
ขนมทองพับ
อร่อย ถูกหลักอานามัย
9,12
ผ้าซิ่น
ผ้าไหม
หมู่ 9๑12
 

 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 519 
 


สถจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 485 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18440 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org