ด่วนที่สุด สำรวจอปท.ที่มีอัตราว่างฯ [ 18 ก.ค. 2557 ] อ่าน 340 
ด่วนที่สุด อบรมแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท. [ 18 ก.ค. 2557 ] อ่าน 205 
ด่วนที่สุด การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี(รอบปีงบประมาณพ.ศ. [ 10 ก.ค. 2557 ] อ่าน 541 
 
อบต.หนองแวง ประกาศจัดซื้อรถขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้ายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 14 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด สำรวจอปท.ที่มีอัตราว่างฯ [ 18 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 340 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด อบรมแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท. [ 18 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 205 
อบต.หนองโพนงาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา [ 18 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 20 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา [ 18 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 21 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 17 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 50 
อบต.บ้านยาง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ค่ะ [ 16 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 28 
อบต.บ้านยาง --อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-- [ 16 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 10 
ทต.บ้านเป้า รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร [ 15 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 65 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี(รอบปีงบประมาณพ.ศ.2558-2560) [ 10 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 541 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปีฯ [ 10 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 320 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู อบจ.ชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ 9 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 421 
ทต.บ้านเป้า โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอสม [ 9 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 74 
ทต.บ้านเป้า เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 9 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 48 
ทต.บ้านเป้า ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 9 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 48 
อบต.บ้านแท่น โครงการร่วมแรงร่วมใจ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 57 [ 9 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 49 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการแจกผ้าห่มต้านภัยหนาว [ 8 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 35 
ทต.ลาดใหญ่ เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 8 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 25 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด ประเมินปลัด8 [ 7 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 338 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 4 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 559 
 
 
***ด่วนที่สุด*** สำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของ ครู ผดด./ผดด. ที่ใช้วุฒิ ป.บัณฑิตในการบรรจุ/คัดเลือก [ 22 ก.ค. 2557 ] อ่าน 45 
ความเร่งด่วน ด่วนที่สุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ต้องการข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นอำนวยการระดับสูง (ระยะที่2) เนื่องจากมีข้อมูลบางประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ [ 22 ก.ค. 2557 ] อ่าน 44 
***ด่วนมาก*** การรายงานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณฯ ยาเสพติดแก่หน่วยงานอื่น [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 82 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 17 ก.ค. 2557 ] อ่าน 50 
ประกาศสอบราคา [ 1 ก.ค. 2557 ] อ่าน 121 
ประกาศสอบราคา [ 27 มิ.ย. 2557 ] อ่าน 81 
 
 
 
 


อบต.หนองโพนงาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม จัดงานปร [ 18 ก.ค. 2557 ] อ่าน 20 


อบต.บ้านยาง --อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-- [ 16 ก.ค. 2557 ] อ่าน 10 


ทต.บ้านเป้า โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอสม [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 74 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1208  [ 19 ก.ค. 2557 ]
การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557" สน.กศ. มท 0893.3/ว1212  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว1206  [ 18 ก.ค. 2557 ]
ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1211  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การปรับปรุงแบบตรวจประเมินการปฏิบัติราชการและนิเทศของ อปท. โดยคณะทำงานฯ (Core Team) ในด้านที่ 1 (ด้านการบริหารจัดการ) และด้านที่ 4 (ด้านการบริการสาธารณสุข) สน.มถ. มท 0892.4/ว1201 [ข้อเสนอแนะ ด้าน 1] [ข้อเสนอแนะ ด้าน 4]  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1209  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.9/ว19  [ 18 ก.ค. 2557 ]
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว12  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว1200  [ 18 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 17 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1204  [ 17 ก.ค. 2557 ]
 
 
---อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล---
---อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล---
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 

 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 303 
 


สถจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 304 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18274 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

---อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล---
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org