งานบุคลากร(แผนอัตรากำลัง3ปี) [ 31 ก.ค. 2557 ] อ่าน 36 
การตรวจสอบพิมพ์รายนิ้วมือข้าราชการ [ 31 ก.ค. 2557 ] อ่าน 62 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดทำหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ปี2557 เรียน นายกเทศมนตรี แ [ 30 ก.ค. 2557 ] อ่าน 112 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ งานบุคลากร(แผนอัตรากำลัง3ปี) [ 31 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 36 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ การตรวจสอบพิมพ์รายนิ้วมือข้าราชการ [ 31 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 62 
อบต.หนองแวง ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ [ 31 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 3 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดทำหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ปี2557 เรียน นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง [ 30 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 112 
ทต.ภูเขียว ประกาศเทศบาลตำบลภูเขียว เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา [ 29 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 7 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 29 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 30 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนนร่องรางวีภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 12 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 6 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนร่องรางวีภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 8 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนนร่องรางวีภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 7 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโนนน้ำคำ [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 8 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 3 [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 8 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารท่าน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 9 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้องกันตอม่อตับริมคอสะพาน หมู่ที่ 11 [ 28 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 9 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ การขอใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ของคระกรรมการกลางฯ [ 25 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 327 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด ซักซ้อมแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 25 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 278 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 24 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 39 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 23 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 50 
อบต.หนองแวง ประกาศจัดซื้อรถขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้ายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 40 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด สำรวจอปท.ที่มีอัตราว่างฯ [ 18 ก.ค. 2557 ]  อ่าน 577 
 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2557 เงินเข้า 30 ก.ค.57 (โอนโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) [ 31 ก.ค. 2557 ] อ่าน 4 
***ด่วนมาก*** แนวทางการจัดสรรงบศูนย์เด็กฯ งวดที่ 3 [ 31 ก.ค. 2557 ] อ่าน 151 
ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ [ 30 ก.ค. 2557 ] อ่าน 50 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 29 ก.ค. 2557 ] อ่าน 30 
ประกาศสอบราคา [ 24 ก.ค. 2557 ] อ่าน 39 
ประกาศสอบราคา [ 23 ก.ค. 2557 ] อ่าน 50 
 
 
 
 


อบต.หนองโพนงาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม จัดงานปร [ 18 ก.ค. 2557 ] อ่าน 52 


อบต.บ้านยาง --อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-- [ 16 ก.ค. 2557 ] อ่าน 17 


ทต.บ้านเป้า โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอสม [ 9 ก.ค. 2557 ] อ่าน 91 
 
 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ สน.คท. มท 0808.3/ว5  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1286  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 20 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1285  [ 30 ก.ค. 2557 ]
การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมประกวด (โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557) สน.กศ. มท 0893.2/ว1290  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1292  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1291  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1287  [ 29 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 ก.ค. 2557 ]
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 29 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
 
 
---อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล---
---อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล---
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 

 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 313 
 


สถจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 316 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18280 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

---อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล---
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org