ประกาศ สถ.จ.ชัยภูมิ เรื่อง คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 [ 28 ก.ค. 2558 ] อ่าน 195 
ส่งมอบวุฒิบัตร EHA รุ่นที่ 3 [ 28 ก.ค. 2558 ] อ่าน 96 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ฯ (อบต.บ้านขาม ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสด [ 20 ก.ค. 2558 ] อ่าน 224 
 
ทต.ลาดใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ ออกรับฟังปัญหาของประชาชน [ 3 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 3 
ทต.ลาดใหญ่ การให้การสนันสนุนการดับเพลิงกรณีเหตุเพลิงไหม้ [ 3 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 5 
ทต.ลาดใหญ่ การประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน [ 3 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 4 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของบุคลากรเทศบาลตำบลลาดใหญ่  [ 3 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 2 
ทต.ลาดใหญ่ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 [ 3 ส.ค. 2558 ]  อ่าน 4 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 29 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 25 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 29 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 19 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 29 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 20 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ 1.เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 29 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 16 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 29 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 31 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 29 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 18 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 29 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 14 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 29 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 17 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 29 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 17 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 29 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 23 
ทต.ลาดใหญ่ โครงงานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันเข้าพรรษา [ 29 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 13 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศ สถ.จ.ชัยภูมิ เรื่อง คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 [ 28 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 195 
ทต.ภูเขียว พิธีถวายเครื่องราชสักการะวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ [ 28 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 25 
ทต.ลาดใหญ่ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ [ 28 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 19 
ทต.ลาดใหญ่ การเข้าร่วม ซักซ้อมกิจกรรม Bike For Mom จังหวัดชัยภูมิ [ 28 ก.ค. 2558 ]  อ่าน 20 
 
 
**ด่วนมาก** การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการดำเนินงานของ อปท. Integrity and Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 29 ก.ค. 2558 ] อ่าน 135 
ประกาศ สถ.จ.ชัยภูมิ เรื่อง คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 [ 28 ก.ค. 2558 ] อ่าน 108 
การรายงานการตรวจสอบตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย [ 24 ก.ค. 2558 ] อ่าน 246 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 29 ก.ค. 2558 ] อ่าน 31 
ประกาศสอบราคา [ 29 ก.ค. 2558 ] อ่าน 23 
ประกาศสอบราคา [ 28 ก.ค. 2558 ] อ่าน 40 
 
 
 
 


ทต.ลาดใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ ออกรับฟังปัญหาขอ [ 3 ส.ค. 2558 ] อ่าน 3 


ทต.ลาดใหญ่ การให้การสนันสนุนการดับเพลิงกรณีเหตุเพลิ [ 3 ส.ค. 2558 ] อ่าน 5 


ทต.ลาดใหญ่ การประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน [ 3 ส.ค. 2558 ] อ่าน 4 
 
 
 
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.4/ว1555  [ 3 ส.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ระดับประเทศ) สน.กศ. มท 0893.3/1605  [ 3 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11479-11503 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่1) สน.คท. มท 0808.2/11784-11800 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/11801 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 8 ศส. มท 0806/ว 49 [บัญชีรายชื่อฯ]  [ 3 ส.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7 ศส. มท0806/ ว48 [บัญชีรายชื่อ]  [ 29 ก.ค. 2558 ]
แจ้งยกเลิกบัญชีรายละเอียดประกอบการอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงและสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11818-11835  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1607  [ 29 ก.ค. 2558 ]
 
 
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
เฟอร์นิเจอร์หวาย
กลุ่มพัฒนาเฟอร์นิเจอร์
 

 


งานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 [ 18 มี.ค. 2558 ] อ่าน 297 
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 716 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18622 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

อุทยานแห่งชาติตาดโตน
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org