ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในเทศบาลขนาดเล็ก [ 22 พ.ค. 2558 ] อ่าน 116 
แจ้งวันอบรมก่อนไปศึกษาดูงานฯ [ 21 พ.ค. 2558 ] อ่าน 130 
ด่วนที่สุด การอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯประจำปี2558 [ 18 พ.ค. 2558 ] อ่าน 286 
 
ทต.ภูเขียว ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) [ 25 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 7 
อบต.บ้านแท่น [ 25 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 4 
อบต.บ้านแท่น โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ที่บ้านเชียงพิณ หมู่ 8 ประจำปี 58 [ 25 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 4 
อบต.บ้านแท่น กีฬาท้องถิ่นสัมพันธุ์เกมส์ 58 [ 25 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 5 
อบต.บ้านแท่น โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน [ 25 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 4 
อบต.บ้านแท่น รณรงค์ปั่นจักยานเฉลิมพระเกียรติ [ 25 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 5 
อบต.บ้านแท่น งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 58 [ 25 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 4 
อบต.บ้านยาง งานพระไกรสิงหนาท ประจำปี ๒๕๕๘ [ 25 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 3 
อบต.บ้านแท่น งานฉลองพระแท่นบัลลัง [ 25 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 8 
ทต.ภูเขียว เทศบาลตำบลภูเขียว ประกาศ เลื่อนการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล"ภูเขียวคัพ ครั้งที่ 15" [ 25 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 8 
อบต.บ้านแท่น งานฉลองพระแท่นบัลลัง [ 25 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 5 
อบต.บ้านยาง โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านยาง และศึกษาดูงานนอกสถานที่ [ 25 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 2 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ตรวจงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 25 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 5 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประชาคมชุมชนบ้านเมืองคง ประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 13 
อบต.หนองแวง อบต.หนองแวง ร่วมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือกออก [ 22 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 15 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในเทศบาลขนาดเล็ก [ 22 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 116 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประชาคมชุมชนบ้านเพชรเหนือ ประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 10 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ แจ้งวันอบรมก่อนไปศึกษาดูงานฯ [ 21 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 130 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 17 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของบุคลากรเทศบาลตำบลลาดใหญ่   [ 21 พ.ค. 2558 ]  อ่าน 19 
 
 
ติดตามการบันทึกข้อมูล ตัวชี้วัดจัดเก็บรายได้ของ อปท. งวดที่ 1(1 ต.ค.57-30เม.ย.58) ให้แล้วเสร็จภายใน 25 พ.ค.58 ให้ได้ [ 22 พ.ค. 2558 ] อ่าน 55 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2558 ] อ่าน 95 
**ด่วนที่สุด** ติดตาม อปท. ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล ตัวชี้วัดจัดเก็บรายได้ปี 2558 งวดที่ 1 (ให้แล้วเสร็จภายใน 20 พ.ค.58) [ 19 พ.ค. 2558 ] อ่าน 196 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 20 พ.ค. 2558 ] อ่าน 31 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน ฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 20 พ.ค. 2558 ] อ่าน 23 
ประกาศสอบราคา [ 18 พ.ค. 2558 ] อ่าน 37 
 
 
 
 


อบต.บ้านแท่น [ 25 พ.ค. 2558 ] อ่าน 4 


อบต.บ้านแท่น โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ที่บ้านเชียงพิณ ห [ 25 พ.ค. 2558 ] อ่าน 4 


อบต.บ้านแท่น กีฬาท้องถิ่นสัมพันธุ์เกมส์ 58 [ 25 พ.ค. 2558 ] อ่าน 5 
 
 
 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
 
 
เฟอร์นิเจอร์หวาย
กลุ่มพัฒนาเฟอร์นิเจอร์
 

 


งานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 [ 18 มี.ค. 2558 ] อ่าน 200 
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 643 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18552 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

อุทยานแห่งชาติตาดโตน
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org