ตรวจประเมินผลงานวุฒิ ป.โท [ 6 ต.ค. 2558 ] อ่าน 127 
ด่วนที่สุด ข้อมูลโบนัสปี 2559 (เพิ่มเติม) [ 5 ต.ค. 2558 ] อ่าน 252 
ด่วนที่สุด การเสนอขอเงินรางวัลฯ ประจำปี 2559 [ 28 ก.ย. 2558 ] อ่าน 532 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 6 ต.ค. 2558 ]  อ่าน 7 
อบต.หนองโดน ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ งวดเดือนตุลาคม 2558 [ 6 ต.ค. 2558 ]  อ่าน 11 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ตรวจประเมินผลงานวุฒิ ป.โท [ 6 ต.ค. 2558 ]  อ่าน 127 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด ข้อมูลโบนัสปี 2559 (เพิ่มเติม) [ 5 ต.ค. 2558 ]  อ่าน 252 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก [ 2 ต.ค. 2558 ]  อ่าน 20 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 2 ต.ค. 2558 ]  อ่าน 11 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 [ 2 ต.ค. 2558 ]  อ่าน 11 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของบุคลากรเทศบาลตำบลลาดใหญ่ [ 2 ต.ค. 2558 ]  อ่าน 12 
ทต.บ้านเป้า เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]  อ่าน 19 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา [ 30 ก.ย. 2558 ]  อ่าน 21 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว โครงการอบรมให้ความรู้เรืองเอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรู่น [ 30 ก.ย. 2558 ]  อ่าน 18 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว โครงการอบรมอาชีพ การทำกล้วยฉาบ [ 30 ก.ย. 2558 ]  อ่าน 19 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว อบรมอาชีพการทำลูกประคบ [ 30 ก.ย. 2558 ]  อ่าน 18 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว โครงการส่่งเสริมและพัฒนาสตรีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง [ 30 ก.ย. 2558 ]  อ่าน 16 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว วางท่อระบายน้ำบ้านเมืองเคง [ 29 ก.ย. 2558 ]  อ่าน 20 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ก่อสร้างฝายน้ำล้นกันประตูน้ำหนองน้ำท่าเริง [ 29 ก.ย. 2558 ]  อ่าน 17 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด การเสนอขอเงินรางวัลฯ ประจำปี 2559 [ 28 ก.ย. 2558 ]  อ่าน 532 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 30 ก.ย.58 [ 28 ก.ย. 2558 ]  อ่าน 334 
ทต.บ้านเป้า เทศบาลตำบลบ้านเป้า ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 28 ก.ย. 2558 ]  อ่าน 18 
ทต.บ้านเป้า กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ [ 25 ก.ย. 2558 ]  อ่าน 24 
 
 
เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 6 ต.ค. 2558 ] อ่าน 91 
ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 5 ต.ค. 2558 ] อ่าน 82 
**ด่วนที่สุด**แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ สนับสนุนศูนย์เด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2558 ] อ่าน 222 
 
 
ประกาศสอบราคา [ 6 ต.ค. 2558 ] อ่าน 7 
ประกาศสอบราคา [ 23 ก.ย. 2558 ] อ่าน 68 
ประกาศสอบราคา [ 21 ก.ย. 2558 ] อ่าน 69 
 
 
 
 


ทต.ลาดใหญ่ โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก [ 2 ต.ค. 2558 ] อ่าน 20 


ทต.ลาดใหญ่ โครงการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของบุค [ 2 ต.ค. 2558 ] อ่าน 12 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยใ [ 30 ก.ย. 2558 ] อ่าน 21 
 
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่แบบบูรณาการของกรมทางหลวงชนบท ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2187  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2558 สน.คท. มท 0808.4/ว26  [ 6 ต.ค. 2558 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2558 กค. มท 0803/ว2185  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) สน.กศ. มท 0893.3/ว2183  [ 6 ต.ค. 2558 ]
การเผยแพร่หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว2180  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว2175  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์หัวหน้า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) สน.กศ. มท 0893.2/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1977  [ 5 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ กค. มท 0803/ว2173 [เอกสารแนบ]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2133 [แบบรายงานฯ] [คู่มือการรายงานฯ (จังหวัด)] [คู่มือการรายงานฯ (อปท.)]  [ 5 ต.ค. 2558 ]
 
 
กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม
กลุ่มระหัดวิดน้ำ
กลุ่มจักสาน
 

 


งานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 [ 18 มี.ค. 2558 ] อ่าน 405 
 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 793 
 


เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพร้อมการแนะนำตัวโปรแ [ 20 ต.ค. 2551 ] อ่าน 18698 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

วัดบัวบานเย็น
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org