ด่วนที่สุด การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2557 ] อ่าน 217 
กำหนดวัน เวลา ออกประเมินปริมาณงาน กรณีปรับขยายระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาล [ 9 เม.ย. 2557 ] อ่าน 118 
ประเมิน ผอ.กอง [ 3 เม.ย. 2557 ] อ่าน 256 
 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศสอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2557 [ 10 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 18 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 217 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา ลงวันที่ 10 เม.ย.57 [ 10 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 43 
อบต.หนองแวง [ 9 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 15 
อบต.หนองแวง ประชาคมหมู่บ้าน 2557 [ 9 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 17 
อบต.หนองแวง โครงการแข่งขันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557 [ 9 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 16 
อบต.หนองแวง โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 2557 [ 9 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 11 
อบต.หนองแวง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ [ 9 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 20 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ กำหนดวัน เวลา ออกประเมินปริมาณงาน กรณีปรับขยายระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาล [ 9 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 118 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประเมิน ผอ.กอง [ 3 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 256 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา ลงวันที่ 3 เมษายน 2557 [ 3 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 97 
ทต.ภูเขียว เทศบาลตำบลภูเขียว ขอแจ้งโปรแกรมการแข่งขันกีฬา "มหกรรมภูเขียวคัพ ครั้งที่ 14 " ประจำปี 2557 [ 2 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 38 
อบต.บ้านแท่น งานกีฬาต้านยาเสฟติด [ 2 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 31 
อบต.บ้านแท่น กระทรวงเคลื่อนที่ [ 2 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 29 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน (ติดต่อที่ห้องกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ) [ 2 เม.ย. 2557 ]  อ่าน 178 
อบต.หนองแวง ประกาศสอบราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง [ 28 มี.ค. 2557 ]  อ่าน 51 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการพัฒนาตามหลักสูตรสายงานนักบริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา และนิเทศการศึกษา ของขรก.ครู/พนักงานครู/บุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. [ 28 มี.ค. 2557 ]  อ่าน 211 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับค่าจ้างลูกจ้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2557 ]  อ่าน 67 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด ประชุมปรับแผนฯ 9 เม.ย.2557 [ 27 มี.ค. 2557 ]  อ่าน 298 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด ประเมินปลัด8 [ 27 มี.ค. 2557 ]  อ่าน 145 
 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 10 เม.ย. 2557 ] อ่าน 178 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2557) [ 10 เม.ย. 2557 ] อ่าน 103 
ด่วนที่สุด วิทยุสื่อสารในราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2557 ] อ่าน 151 
 
 
ประกาศสอบราคา ลงวันที่ 10 เม.ย.57 [ 10 เม.ย. 2557 ] อ่าน 43 
ประกาศสอบราคา ลงวันที่ 3 เมษายน 2557 [ 3 เม.ย. 2557 ] อ่าน 97 
ประกาศสอบราคา ลงวันที่ 17 มี.ค.57 [ 24 มี.ค. 2557 ] อ่าน 71 
 
 
 
 


อบต.หนองแวง [ 9 เม.ย. 2557 ] อ่าน 15 


อบต.หนองแวง ประชาคมหมู่บ้าน 2557 [ 9 เม.ย. 2557 ] อ่าน 17 


อบต.หนองแวง โครงการแข่งขันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557 [ 9 เม.ย. 2557 ] อ่าน 16 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7-8 สน.กศ. มท 0893.4/ว573,ว574 [รายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33 และ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว597  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว596  [ 11 เม.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 1-6 สน.สส. มท 0891.3/ว544 [บัญชีรายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว38  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 2) ศส. [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 2]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม) กค. มท 0803/ว589  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/588  [ 10 เม.ย. 2557 ]
หารือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2557 ]
 
 
ส้มโอบ้านแท่น
ส้มโอบ้านแท่น
บ้านหนองผักหลอด
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 

 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมประจำเดือ [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 209 
 


สถจ.ชัยภูมิ ประชุมประจำเดือน [ 2 ธ.ค. 2556 ] อ่าน 216 
 


[ 31 ต.ค. 2556 ] อ่าน 178 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
 

ศพด.ท่าหินโงม
 
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 2551
 
 
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น3 ถ.ทักษิณ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-822-203,044-813257-8
สงวนลิขสิทธิ์ ©2551 www.cpmlocal.org