ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 17 ก.พ. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562781,221454,495----------1,235,716
2561838,793630,611634,776535,307474,707459,662468,652714,611493,412751,174846,072897,6117,745,388
2560----5,914163,281111161,888174,769337,021508,138111610,847736,5862,698,450
ยอดยกมาตั้งแต่ 4 ส.ค. 2551 ถึง 30 เม.ย. 2560   2,363,221
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   14,042,775
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2551
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี